top of page

REGLER OCH VILKOR

Köpvillkor PACE STHLM AB 

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på PACE STHLM AB  och mellan den person som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Medlemskorten distribueras fysiskt och skall medtagas vid vistelse på anläggningen.

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet

PACE STHLM AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Kund har rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela PACE STHLM AB om han/hon ångrat sitt köp.

Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. 

3. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på PACE STHLM AB. PACE STHLM AB ansvarar ej för eventuella skador orsakade av bristfällig fysisk/psykisk hälsa

4. Avtalstid och uppsägning

PACE STHLM AB erbjuder medlemskap utan bindningstid vilket  gäller tills vidare/löpande tills kunden säger upp medlemskapet.

I samband med teckning utav medlemskap tillkommer även en startkostnad om 150 SEK.

Medlemskapet debiteras månadsvis.

Uppsägning sker skriftligen och skickas på mejl till support@pacesthlm.se . Från dagen vi mottagit uppsägningen kommer kunden att debiteras en sista månadsdragning innan medlemskapet avslutas.

Medlemskap med bindningstid går ej att säga upp om inte särskilda skäl föreligger. Exempelvis, hälsoskäl.

5. Prisändringar

PACE STHLM AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. Eventuell prisjustering kommer alltid meddelas minst 3 månader innan den träder i kraft.

6. Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 26:e varje månad eller den dag Kunden har tecknat sitt medlemskap. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en faktura för förfallen månadsavgift.

Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på PACE STHLM AB:s  konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för fakturan förbehåller sig PACE STHLM AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.

Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring, resa eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 90 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.

Giltiga intyg:

Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast

Graviditet: Inget intyg krävs

Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt

Resa: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt

Begäran om frysning av medlemskap skickas till support@pacesthlm.se 

9. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta PACE STHLM AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

PACE STHLM AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

10. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

PACE STHLM AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. PACE STHLM AB ansvarar dessutom inte för skador som kunden orsakat. 

11. Praktiska ändringar

PACE STHLM AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail.

PACE STHLM AB förbehåller sig rätten att ställa in gruppklasser och öppettider pga sjukdom eller andra omständigheter som ej går att påverka.

12. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas (gymsystem / Zoezi). Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. PACE STHLM AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund. 

13. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren PACE STHLM AB för överföring till denne. 

14. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet åtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

15. Doping

PACE STHLM AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från PACE STHLM AB. Ingen återbetalning sker.

 

COOKIES

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase history. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email, password, communications); payment details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, recommendations, and personal profile.

We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

  1. To provide and operate the Services;

  2. To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support;

  3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages;

  4. To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred Non-personal Information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective services; 

  5. To comply with any applicable laws and regulations.

bottom of page